مراقبت از بیماران ICU

خدمات پرستاری در منزل مراقبت از بیماران ICU امروزه بحث هاى زيادى بر سر نحوه نگهدارى از بيماران نيازمند مراقبت هاى ويژه در محافل علمى وجود دارد. هزينه هاى سرسام آور نگهدارى اين بيماران حتى در كشورهاى صنعتى پيشرفته به قدرى زياد است كه سرويس هاى خدمات درمانى در سراسر دنيا را دست خوش بحران اطلاعت بیشتر دربارهمراقبت از بیماران ICU[…]